Detta vill Hjärnkraft!

Alla personer med förvärvade hjärnskador ska erbjudas rehabilitering.


Med rehabilitering avser Hjärnkraft:
Samordnade, allsidiga, långsiktiga och kontinuerligt återkommande insatser, från olika kompetensområden och verksamheter.

Dessa ska göra det möjligt för personer med nedsatta eller förlorade förmågor och funktioner efter förvärvad hjärnskada, att återfå bästa möjliga funktions- förmåga, samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Träning av de kognitiva funktionerna ska uppmärksammas.

Medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala och tekniska insatser ska kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. 

Målsättningen med rehabiliteringen är att ge högsta möjliga livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar. Livskvalitet kan bara värderas av den enskilde själv.

Det är den skadade som rehabiliterar sig själv. Det innebär att omgivningen har till uppgift att skapa en rehabiliteringsmiljö som ger de skadade motivation och stimulans att rehabilitera sig.

För att rehabiliteringskedjan inte ska brytas krävs att alla rehabiliterings- aktörer har en samsyn och ett rehabiliterande synsätt. Det gäller inte bara rehabiliteringsmedicin utan även kommuner, försäkringskassa, primärvård, arbetsvårdande myndigheter, privata rehabiliteringsgivare och – inte minst – politiker och beslutsfattare.

En medicinsk, neuropsykologisk och psykosocial utredning ska ligga till grund för en individuell rehabiliteringsplan. Den ska vara skriftlig och utarbetas i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående. Planen ska inbegripa samtliga aktörer och beskriva deras roller och ansvar. Den ska hållas aktuell och utvärderas regelbundet och vid behov revideras.

Rehabiliteringsteam med samordnare
Ett rehabiliteringsteam ska bildas för att verkställa rehabiliteringsprogrammet. Teamet ska inkludera samtliga berörda; den skadade, funktionstränare/specialister med neurologisk kompetens, närstående, arbetskamrater, assistenter med flera. Ett kritiskt skede i rehabiliteringskedjan är överföringen mellan olika rehabilite- ringsaktörer. En samordnare ska utses, som följer upp och ser till att planen följs, reviderar den samt ser till att den enskilde blir den som styr över sin egen rehabilitering. Samordnaren ska även ansvara för att människor med förvärvade hjärnskador inte tappas bort i överföringen mellan ansvariga kliniker och huvudmän.

Rehabiliteringen kan bestå av:
• Neuropsykologiska åtgärder som omfattar träning av kognitiva funktioner och kompensationsstrategier, uppbyggnad av självförtroendet, social kompetens, emotioner (känslotillstånd), kris/stödsamtal och fortlöpande uppföljning av funktionsnivå.

• Logopediska åtgärder som omfattar träning avseende sväljning, röst, tal och språk.

• Arbetsterapeutiska åtgärder som omfattar personlig vård, boende, en bra fritid och arbete/utbildning = ADL, dvs aktiviteter i det dagliga livet. För att nå uppsatta mål kan stimulering av vakenheten, kontrakturprofylax (träna en rörelseinskränkning i exempelvis en led) och handfunktionsträning, träning av percepeptuella och kognitiva funktioner samt hjälpmedelsutprovning vara aktuellt.

• Sjukgymnastiska åtgärder som omfattar vakenhetsstimulering, andningsträning, behandling av tonusproblematik (muskelspänning), kontraktur- och trombosprofylax (trombos=blodpropp), rörelseträning, mobilisering, sensori- motorisk stimulering, smärtbehandling och hjälpmedelsutprovning

• Läkemedelsbehandling för att motverka beteendestörningar, oro, ångest, depression, aggressivitet och epilepsianfall.

• Kurativa insatser som fokuseras på funktionshindret. Kuratorn arbetar med sociala frågor rörande boende, färdtjänst, handikappersättning, arbete, utbildning samt ekonomi. Hon/han ska ha nära kontakt med kommunen och försäkringskassan, bistå i försäkringsfrågor, sköta ansökan om god man och hjälpa till med fullmakter. I kuratorns arbete ingår också krisstöd och motivations- samtal både med patienter, närstående och det sociala nätverket.

• Arbetsprövning

• Studier

• Daglig verksamhet

Källa: Hjärnkrafts Intressepolitiska program
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se