Rehabilitering

Inom sjukvården talar man om habilitering och rehabilitering för att beskriva åtgärder för barn och vuxna som på grund av skada eller sjukdom har en långvarigt nedsatt funktion och förmåga.

För barn handlar det om att utveckla förmågor som de aldrig haft och för vuxna om att återvinna de som gått förlorade.

Rehabiliteringsteamet är viktigt och finns numera vid alla hjärnskadeenheter i landet. Samarbetet består av regelbundna ronder som underlag för gemensam planering. Det är vanligt att rehabiliteringsgruppen knyter kontakt med den skadade och de anhöriga under den akuta vårdtiden.

Utskrivning av patienten från akutenheten sker så snart behandlingen är avslutad, vanligen inom någon eller några veckor. Om patienten anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig ett intensivt rehabiliteringsprogram överförs han till en rehabiliteringsmedicinsk klinik.

Målet med den fortsatta rehabiliteringen är att patienten ska nå bästa möjliga fysiska och psykiska funktion och att eventuella handikapp reduceras så långt det är möjligt. Rehabiliteringen utgår därför från en fortsatt och vidgad kartläggning av funktion, förmåga och handikapp, enligt WHO beskriven i ”International Classification of Impariments, Disabilities and Handicaps”.

Grunden för rehabiliteringsprocessen är teamsamarbete med patient och anhöriga i centrum.

Samordnade medicinska, psykologiska och sociala insatser
Basen för god rehabilitering är en korrekt diagnos och behandling av skadan eller sjukdomen. Dessutom krävs analys av funktionsnedsättningen och hur den påverkar individens förmåga till olika aktiviteter och i sista hand hur det påverkar hela livssituationen och livstillfredsställelsen.

Eftersom hjärnan är vårt mest komplexa organ är också de rehabiliterings- medicinska frågeställningarna mycket komplexa. En hjärnskada kan orsaka störningar av tanke, språk, känsloliv och beteende liksom fysiska problem som till exempel dålig balans, muskelstyrka och känsel. Konsekvenserna för personens förmåga att klara sin dagliga tillvaro och samspelet med omgivningen kan bli omfattande. Rehabiliteringen måste utgå från en kartläggning av alla dessa aspekter för bra samordning av medicinska, psykologiska och sociala åtgärder i ett helhetsperspektiv.


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se