Vägen till ett nytt liv

Behovet av rehabilitering och formerna och tiden för den beror på funktionsnedsättningens karaktär och svårighetsgrad.Resttillstånd efter hjärnskakning och lätt skada
Detta medför oftast bara ett eller några dygns observation på sjukhus. Man gör nu oftare en akut DT-undersökning också vid dessa skador. Om den visar normala förhållanden behövs i många fall inte observation på sjukhus. Om besvär kvarstår efter mer än två till tre veckor bör den skadade remitteras till en neurologisk eller rehabiliteringsmedicinsk klinik. Oftast handlar det då om att utesluta att det inträffat någon komplikation och att kunna ge lugnande besked till den skadade personen och de anhöriga. Ibland krävs omfattande rehabiliteringsinsatser som kan inkludera träning av minne och koncentration tillsammans med psykolog. Ibland kan det finnas behov av kontakt med psykiater för bedömning och bearbetning av den stressreaktion som utlösts av olycksfallet.

Medelsvår och svår skada
Vid dessa skador finns alltid behov av en längre tids vistelse på akutsjukhus och ofta behov av vård på specialiserad rehabiliteringsklinik. På flera håll i landet finns vårdkedjor som knyter ihop akutkliniker med olika typer av rehabiliteringskliniker. Vuxna personer i arbetsför ålder kan oftast förflyttas direkt från akutkliniken till en rehabiliteringsmedicinsk klinik. Äldre patienter överförs till en geriatrisk klinik och patienter under 16 år tas om hand på barnkliniker. Eftersom majoriteten av personer med måttlig eller svår traumatisk hjärnskada är vuxna i arbetsför ålder beskriver vi rehabiliteringen för den patientgruppen.

Den första tiden efter skadan präglas av medicinska åtgärder och ett stort omvårdnadsbehov. Senare minskar risken för medicinska problem och utrymmet för funktionsträning, psykologisk bearbetning och större personligt ansvarstagande för dagliga rutiner ökar i den mån funktionsnedsättningen medger. Här kommer också den skadade att i ökad omfattning övergå från att vara patient till att bli en självständig individ och aktivt delta i och ansvara för rehabiliteringsprocessen.

Medan närståendes viktigaste frågor i det akuta skedet ofta gäller den skadades överlevnad kommer fokus efter hand att förskjutas till om den skadade kommer att bli sig lik. För rehabiliteringsteamet är det viktigt att från början etablera ett förtroendefullt samarbete med de närstående som bygger på fortlöpande saklig information och så långt det är möjligt på delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Den skadade, närstående och rehabiliteringsteamet måste vara överens om både de kortsiktiga och långsiktiga målen för rehabiliteringen.

Vägen tillbaka kantas av hårt arbete tillsammans med rehabiliteringsteamet och närstående.
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se