Anmälan av ombud till förbundsstämman

Du som är vald till ombud i din länsförening behöver anmäla dig senast den 31 augusti. Anmälningsformulär finns i inbjudan som bifogas nedan.

Det är ombuden som har rätt att fatta beslut vid förbundsstämman. Ombuden väljs på respektive länsförenings årsmöte bland dess medlemmar. Valbar som ombud är den som betalt sin medlemsavgift för det år som stämman äger rum. Varje länsförening har rätt att sända två ombud, samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar
utöver 50 medlemmar, dock högst fem ombud.

För ombuden utses ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter kan inte utses som ombud.

Senast den 31 augusti 2022, behöver förbundskansliet ha en förteckning över ombud och ersättare.

Inbjudan förbundsstämma 2022