Välkommen till anhörigsektionen

Sektionen vänder sig till anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, samt personer som i sitt yrke möter anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada. Det inbegriper kvinnor och män i alla åldrar, svenskfödda, såväl som inflyttade, i hela Sverige.

Syftet med bildandet av en speciell sektion är att kunna ge stöd och kompetens åt anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, tex. föräldrar till barn, barn till föräldrar, syskon, partner eller annan närstående. Situationen för de anhöriga kan se helt olika ut. Den drabbade kan ha varit med om allt från en allvarlig olycka, gått igenom en utmattnings-depression, till sviter efter Covid – 19. Vi vill också sprida kunskaper till personer som i sitt yrke träffar anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada. 

Vi har märkt av ett stort intresse hos anhöriga att få tillgång till information om olika former av förvärvad hjärnskada. Därför kommer vi att skapa digitala utbildningar, rapporter och andra underlag, utifrån det efterfrågade behovet.

Anhöriga uttrycker ofta känslor av ensamhet, begränsad frihet och existentiell oro, både egen och för den närstående. Genom att bland annat skapa diskussionsgrupper vill vi bidra till att anhöriga får träffa varandra för stöttning och råd.

Sektionen för anhöriga är precis i sitt uppstartsskede, där vi har inlett arbetet med att be våra medlemmar att svara på en enkät med frågor om vad de önskar sig av sektionen.

Svaren ligger till grund för vårt fortsatta arbete, som till största del kommer att skötas av en arbetsgrupp bestående av anhöriga medlemmar i Hjärnkraft.

Efter hand som arbetet fortskrider kommer vi att lägga ut mer information här, i tidningen Hjärnkraft och via nyhetsbrev.