Projekt

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft initierar och driver projekt inom hjärnskadeområdet för att förbättra situationen för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft finns med i flera olika projekt. Både som huvudman och som medsökande. Projekten finansieras ofta med medel från Arvsfonden. 

 

Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada

Sedan april 2022 pågår ett projekt för att starta upp ett nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada.
Det kommer att vara en webbplats som samlar kunskap om bland annat:
  • vad en förvärvad hjärnskada är och konsekvenserna av en hjärnskada
  • vägledning och riktlinjer för vård, rehabilitering, skola och arbetsliv
  • behov och rättigheter vad gäller rehabilitering, utbildning, arbete.

Kompetenscentrumet riktar sig till personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående samt till personer inom vård, skola och arbetsliv som fattar beslut om eller kommer i kontakt med personer med förvärvad hjärnskada. Särskild vikt läggs vid att informationen ska vara tillgänglig och faktagranskad.

Ett nationellt kompetenscentrum var en av de saker som Modellprojektet kom fram till behövdes för att personer med förvärvad hjärnskada ska få ett bättre stöd. Liksom Modellprojektet finansieras Nationellt kompetenscentrum av Arvsfonden.

Det nationella kompetenscentret kommer att finnas på www.hjarnskada.se

Projektet sitter i Höör och pågår till och med mars 2025. Projektet drivs i samverkan med bland annat Region Skåne.

Kontaktpersoner för projektet

Projektledare Ingela Ljunggren Törnblad, 0702–47 19 99

ingela.ljunggrentornblad@hjarnkraft.se

Redaktör Lena Öhrström, 0730–799 788lena.ohrstrom@hjarnkraft.se

Ingående förbund

Projektägare: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, www.hjarnkraft.se

Afasiförbundet, afasi.se

Personskadeförbundet RTP, rtp.se

Samarbetspartner

Begripsam, www.begripsam.se

 

Modellprojektet

I december 2014 beviljades Hjärnkraft medel från Arvsfonden till ett projekt för att ta fram ”Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Personskadeförbundet RTP var medsökande. Projektet drevs i samarbete med en professionen och många andra organisationer och aktörer. Modeller utarbetades inom olika samhällsområden; rehabilitering/uppföljning, försörjning, sysselsättning, stöd i boendet, stöd utanför boendet, medicinska åtgärder som inte har sin primära orsak i hjärnskadan, stödfunktioner och stöd i skolan. Projektet pågick i tre år. 

Läs mer på projektets hemsida

Rapporterna

Arbetet inom Modellprojektets resulterade i rapporter som finns att beställa i Hjärnkrafts butik.