Om Hjärnkraft

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

Den som har en hjärnskada kan förbättras, kanske hela livet. Men det krävs en långsiktig och effektiv rehabilitering för att detta ska vara möjligt. Till detta krävs resurser! Därför uppvaktar vi beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, driver kampanjer och projekt, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar utbildningsdagar och föreläsningar. Vi bevakar vår grupps intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

Vi informerar, bevakar, stöttar, stimulerar, engagerar, aktiverar och entusiasmerar!

Alla som har en förvärvad hjärnskada kan vara med i Hjärnkraft oavsett ålder. Våra medlemmar har en egen hjärnskada, är anhöriga/närstående eller stödjande.

En förvärvad hjärnskada kan man få av yttre våld mot huvudet genom exempelvis trafikolycka eller misshandel. Den kan även orsakas av syrebrist, tumör, aneurysm och stroke. Även stress kan ge skador på hjärnan.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft bildades 1988 och är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden funktionsrättsorganisation med cirka 3 000 medlemmar. Vi har läns- och lokalföreningar över nästan hela landet.

Hjärnskadefonden stödjer forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering. Pg 900507-5.

Förbundets syfte är:
  • Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.
  • Att verka för samordnad, individanpassad rehabilitering, stöd och service som minimerar konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.
  • Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
  • Att arbeta förebyggande.
  • Att stödja forskning och metodutveckling.

Hjärnkraft jobbar för alla med förvärvade hjärnskador

Hjärnkraft arbetar för alla med förvärvad hjärnskada oavsett ålder eller skadans omfattning. Med förvärvad hjärnskada menar vi skador som uppkommit efter de första barnaåren. Anledningen kan vara en traumatisk skada genom till exempel trafikolycka, våld mot huvudet eller olycksfall. Andra anledningar till skadan kan vara stroke, syrebrist, tumörer, infektioner, missbruk, förgiftningar, whiplashtrauma, stress etc.

Det här vill Hjärnkraft

Alla som råkar ut för en förvärvad hjärnskada ska få ett snabbt och kompetent omhändertagande i det akuta skedet. Vi vet nu att grunden för en framgångsrik rehabilitering läggs redan från början.

Rehabiliteringen bör påbörjas snarast. En rehabiliteringsplan ska tas fram som säkerställer en långsiktig, sammanhängande rehabiliteringsprocess. Det är viktigt att anhöriga och närstående involveras tidigt. 

Målet med rehabiliteringen är att återvinna bästa möjliga förmåga i olika aktiviteter så att personen med förvärvad hjärnskada ska kunna återgå till ett så gott liv som möjligt. Samsyn och samordning mellan olika huvudmän som ansvarar för olika delar av rehabilitering, vård och omsorg, hjälpmedel, socialförsäkring, studier och arbete är grundläggande och måste fungera.

Varje person som råkar ut för en förvärvad hjärnskada ska kunna få tillgång till en hjärnskadekoordinator som ansvarar för att utredning och planering utförs och genomförs i hela rehabiliteringsprocessen. Idag finns denna funktion bara i ett fåtal landsting.

Hjärnkrafts värdegrund

Hjärnkraft bygger sitt arbete på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och utgår från principen om alla individers lika värde och lika rätt.

Hjärnkraft arbetar för ett samhälle med full delaktighet för alla och där även personer med förvärvade hjärnskador är välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet.

Uppdaterad 2021 09 22