Hjärnskadekoordinatorer kan guida dig rätt

Case managementinsats samordnar stödet inom hjärnskaderehabiliteringen i Sverige.

Hjärnkraft arbetar för att det ska finnas hjärnskadekoordinatorer i varje region i Sverige. Nyligen tillsattes en hjärnskadekoordinator i Norrbotten. I dagsläget finns funktionen i sex regioner. 

Case Management är ett samlingsnamn för olika stödmodeller i Sverige där samtliga modeller har en vårdsamordnare, en så kallad case -manager som har en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp tillsammans med klienten.

Case management är en process för samordning, rehabilitering, vård och stöd av personer med komplexa, kliniska behov. Det syftar till att underlätta självständighet och förbättra livskvalitet. Case management är målorienterat och målen är alltid baserade på klientens önskningar, behov och mål.

”Gör vad som krävs”

Funktionen Hjärnskadekoordinator riktar sig till personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Syftet med verksamheten är att erbjuda en resursperson för information, stöd och samordning i kontakt med vårdgivare och myndigheter.

Stödet skall vara personligt anpassat, följa den enskilde över huvudmannagränser mellan olika aktörer och följa personen så länge behovet av insatser kvarstår.  Hjärnskadekoordinatorn gör vad som krävs för att klienten skall få sina behov tillgodosedda och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Samverkan mellan aktörer

Det är konstaterat att samverkan mellan olika berörda aktörer, t e x mellan landsting/regioner och kommuner är centralt för patientgruppen med traumatiska/förvärvade hjärnskador, där Hjärnskadekoordinator funktionen som samordningsfunktion har en stor betydelse för den enskilda individen.  Hjärnskadekoordinator funktionen ger personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga EN kontinuerlig kontakt som också ger råd och stöd genom det akuta förloppet och/eller genom hela den ibland livslånga rehabiliteringen.

Kraven på samordning regleras i flera lagar
  • LSS, 9 §1, 10 §, 14-15§
  • Socialtjänstlagen 2 kap.7§
  • HSL 3 f§
  • Patientlagen 6 kap §-4 §
  • Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:20
Hjärnkraft vill ha koordinatorer i varje region

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har genom sina lokala föreningar runt om i landet drivit frågan om Hjärnskadekoordinator funktionen under många år. Hjärnkraft i Skåne var en av initiativtagarna till det projekt som ledde fram till att man sedan år 2001 har en Hjärnskadekoordinatorsfunktion inrättad i Region Skåne. 

Utifrån de mycket positiva erfarenheter som Hjärnkraft har fått ta del av från koordinatorernas arbete i Skåne har Hjärnkraft även på förbundsnivå valt inrättande av hjärnskadekoordinatorer enligt ”skånemodellen” i alla landsting som sin viktigaste intressepolitiska fråga. Detta har bland annat under åren genererat till att det nu finns Hjärnskadekoordinatorer i Skåne, Örebro, Västmanland, Stockholm, Kalmar samt Norrbotten län. Länken går till hjärnskadekoordinatorernas kontaktuppgifter.

Förbundet är övertygade om att förutsättningarna att komma tillbaka till ett självständigt liv ökar genom den hjälp hjärnskadekoordinatorn ger. Den kraft och energi som krävs för att exempelvis som anhörig sköta alla kontakter slår tillbaka på möjligheterna att fullfölja nödvändig rehabilitering. På sikt är således hjärnskadekoordinatorns arbete inte bara till gagn för den enskilde utan kommer också samhället i stort tillgodo.

Förbundet arbetar även fortsättningsvis för att flera liknande tjänster runt om i landet ska komma att inrättas i framtiden. Målet är att det inrättas denna samordningsfunktion i alla landsting/regioner i Sverige framöver.

Så fungerar det

I Modellprojektets rapport Samordning beskrivs hjärnskadekoordinatorernas arbete med Maria och hennes anhöriga efter en allvarlig trafikolycka där hon får en förvärvad hjärnskada. Förutom fallbeskrivning (sid 71) redogörs också för samordning efter hjärnskada utifrån olika perspektiv. Klicka på bilden för att komma till rapporten i webbutiken.