Illustrerar olika förlopp inom vården.

Personcentrerat vårdförlopp för traumatisk hjärnskada

OBS Denna sida är under uppbyggnad.

Under år 2023 slutfördes arbetet med att ta fram ett nytt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, traumatisk hjärnskada (THS) i Sverige. Vårdförloppet utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Vårdförloppet är framtaget av regionerna inom Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Genom att erbjuda en mer organiserad och helhetsorienterad process, syftar vårdförloppet till att förbättra livskvaliteten och nöjdheten hos patienterna samtidigt som det strävar efter att göra vården mer jämlik och jämställd.

Vårdförloppet för THS omfattar alla svårighetsgrader av förvärvad hjärnskada och alla åldrar från 6 månader och uppåt. Det inleds vid första vårdbesöket efter skadan och avslutas när det inte längre finns behov av uppföljning och rehabilitering. De centrala åtgärderna inkluderar skräddarsydd information och stöd till både patienter och deras närstående, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering för patienter med långvariga symtom eller funktionsnedsättningar, samt samordnade insatser genom hela vårdförloppet.

Behovet av vårdförloppet är tydligt med tanke på den tidigare bristen på systematik och de stora geografiska och åldersmässiga variationerna i vården av THS-patienter. Många individer har komplexa rehabiliteringsbehov som kräver samordning mellan olika vårdnivåer och aktörer, något som ofta saknats. Dessutom har brist på specifika vårdplatser för rehabilitering och otillräcklig tillgång till rehabiliteringsbedömning och insatser i senare skeden av behandlingen förvärrat situationen.

Målet med vårdförloppet är tydligt definierat: att säkerställa en personcentrerad, familjecentrerad och samordnad vård och rehabilitering för THS-patienter oavsett skadans svårighetsgrad eller patientens ålder.

Implementeringen av detta personcentrerade vårdförlopp kommer att kräva omfattande förändringar inom organisation och arbetssätt. Det inkluderar ökad tillgång till rehabiliteringsplatser för barn och ungdomar, förbättrad akutvårdskompetens, och en tydlig struktur för uppföljning och teambaserad rehabilitering för personer med svår THS. Dessutom kommer ökad tillgång till specialiserad personal, såsom rehabiliteringsläkare, pediatrisk neurologi, logopeder, arbetsterapeuter och neuropsykologer att behövas. Primärvården kommer också att behöva utbildas för att möta behoven hos personer med THS.

När detta personcentrerade vårdförlopp är implementerat kommer det kunna förbättra livet för de som drabbas av traumatisk hjärnskada och deras familjer. För mer information och detaljer om vårdförloppet, besök www.kunskapsstyrningvard.se.

LÄS MER om vårdförlopp, traumatisk hjärnskada

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har sammanfattat vad vårdförlopp är, vad det innehåller, vilka faktorer som förändrats och hur det kan implementeras. Du når sammanfattningen som kan laddas ner eller skrivas ut, via knappen nedan.

Dela gärna.