Funktionsrättsrörelsen protesterar mot Sveriges kommuner och regioners förslag som skulle ge rätt att riva upp LSS-beslut med anledning av coronakrisen.

Hjärnkraft oroas över SKRs krav att få riva upp LSS-beslut under coronakrisen

Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill ha rätt att riva upp SoL och LSS-beslut under den rådande krissituationen pga Covid 19. Personer med assistans ska, om det behövs, kunna placeras i boenden eller få SoL-insatser. Flera organisationer, och även Hjärnkraft, protesterar kraftigt mot förslaget.

Sveriges kommuner och regioner har i en skrivelse till socialminister Lena Hallengren krävt en lagändring i SoL och LSS-lagarna med anledning av det nya coronaviruset, covid 19.

Förslagen till ny lag från SKR gäller i korthet:

  • Socialtjänsten ska kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp ”gynnande” beslut i SoL och LSS.
  • Personlig assistans kan ersättas med boende.
  • Att kommunerna kan friskrivas från sanktioner från IVO.

Hela skrivelsen finns här: https://skr.se/download/18.3f7e1e56170f3d917b7508d4/1584967903338/Hemst%C3%A4llan%20om%20behov%20av%20%C3%A4ndringar%20inom%20socialtj%C3%A4nstens%20verksamheter.pdf

Förslaget till lagändring har väckt stark kritik från funktionsrättsrörelsen, förutom från Hjärnkraft även bl a från FUB och STIL.

FUB skriver att kommunernas verksamhet inte kan försättas i ett sådant undantagstillstånd att rutiner inte följs och tillsyn inte genomförs. IVOs uppdrag får inte begränsas. En paragraf i LSS som säger att kommunen kan prioritera vem som får stöd skulle enligt FUB kunna användas långt efter att den pågående pandemin är över för att motivera prioriteringar som är helt i strid med intentionerna i LSS.

– I kristider prövas ett samhälle och då får vi inte börja tumma på mänskliga rättigheter. Rätten att inte tvingas in på institution är helt central i modern funktionshinderpolitik. Alla samhällsaktörer är pressade nu – och just därför är det extra viktigt att samhället står stadigt på sitt demokratiska fundament, säger Jonas Franksson, STIL.

Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist Brömster ser stora risker med SKRs förslag.

– I den här extraordinära situationen kan åtgärder behöva vidtas men endast i absoluta nödfall, Hjärnkraft ser stora risker med förslaget. Vilka garantier har man för att sådana ändringar i LSS som SKR föreslår, inte kommer att ligga kvar efter Corona, kommenterar Maria Lundqvist Brömster.

– Vi måste alla hjälpas åt. Individer tar idag ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Det gäller inte minst att skydda våra äldre och andra personer i riskgrupper. Men det får inte innebära att vi inskränker rätten till insatser enligt LSS och personlig assistans. Rätten till assistans är en mänsklig rättighet, poängterar Maria Lundqvist Brömster.

Läs mer:

https://assistanskoll.se/20200329-SKR-riva-upp-beslut-LSS.html

https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-skrs-begaran-om-andrade-regler/

https://www.intressegruppen.info/nyheter/artikel/vilka-begransningar-ar-det-rimligt-att-vi-maste-utsta/

För frågor rörande coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:

www.folkhalsomyndigheten.se

Tel: 113 13