Anhörigstöd utmattningssyndrom, Psyk-E bas anhörig

Med stöd av Hjärnkraft har en forskargrupp knuten till Karolinska Institutet tagit fram ett gruppbaserat stödprogram som genomfördes under januari-mars 2021. Materialet kallas Psyk-E bas anhörig och vänder sig till anhöriga till personer med utmattningssyndrom.

Stödgruppen bestod av fem anhöriga och leddes av Mari Almgren från Hjärnkraft och Jenny Sazo från Karolinska institutet. Gruppträffarna genomfördes digitalt.

Utmattningssyndrom, en sjukdom som orsakas av långvarig stress utan återhämtning, är förenat med en typ av hjärnpåverkan som påminner om den som kan ses efter lindrigare hjärnskador. Utmattningssyndrom är för närvarande den vanligaste enskilda orsaken till långa perioder med nedsatt arbetsförmåga. De typiska symtomen är hjärntrötthet och kognitiva problem (framför allt störningar i uppmärksamhet, planeringsförmåga och minne) samt ökad stresskänslighet. Sådana symtom gör det svårt att fungera i ett arbete som man tidigare klarat utan problem, och medför ofta långa perioder av sjukskrivning.

Personer som drabbas av utmattningssyndrom är ofta högpresterande och kompetenta yrkesarbetande personer. Sjukdomen innebär en radikal förändring av den sjukes möjligheter att klara såväl arbete som familjeliv. Många blir heltidssjukskrivna under lång tid och även oförmögna att klara av omsorg om barn och hem. Det kan ta flera år att bli återställd och många har kvar en påtaglig sårbarhet för stress. Utmattningssyndrom innebär en stor belastning på partnern och andra familjemedlemmar. Anhöriga i denna situation behöver stöd och kunskap om tillståndet.

Psyk-E basteamet, som tagit fram utbildningsprogrammet, består av Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet, initiativtagare till ursprungliga Psyk-E bas. Alexander Wilczek, med dr och före detta överläkare i psykiatri vid Ersta sjukhus psykiatriska klinik med speciell inriktning mot vårdpersonal. Jenny Sazo, projektledare för Psyk-E basprogrammen vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus och Mari Almgren, anhörig, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Psyk-E bas är ett kompetenshöjningsprogram i studiecirkelformat där korta, filmade föreläsningar av landets främsta experter på olika områden bildar utgångspunkt för diskussioner och reflekterande lärande kopplat till egna erfarenheter i sammanhållna smågrupper. Föreläsningarna ses i korta avsnitt med avbrott för gemensam reflektion och diskussion där deltagarna kopplar innehållet till sina egna erfarenheter. Samtliga Psyk-E bas utbildningar är framtagna av grupper av forskare och praktiker knutna till Karolinska institutet eller andra institutioner och lärosäten runt om i Sverige.

Syftet med Psyk-E bas anhörig är att bidra till kunskap och förståelse om utmattningssyndrom. Gruppsammankomsterna innebär också möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter. Att komma tillsammans med andra med likartade erfarenheter och problem i en grupp är ett av de bästa stöd som finns.

Föreläsningarna i Psyk-E bas anhörig har handlat om att vad som karakteriserar utmattningssyndrom, vilka rehabiliteringsinsatser som behövs samt att vara anhörig.

Deltagandet var kostnadsfritt. Studiecirkeln genomfördes kvällstid, varannan vecka, två timmar per tillfälle, totalt fem tillfällen, där det femte var avslutning och utvärdering. Första träffen inleddes med en genomgång av upplägget av träffarna, en kort presentation av deltagarna samt en överenskommelse om gemensamma spelregler som t ex hur man ska hantera mobiltelefoner, frånvaro, raster och att allt som sägs stannar i gruppen.

Träffarna var väldigt uppskattade. Det digitala formatet visade sig vara en fördel eftersom gruppen kunde samla deltagare från olika orter i Sverige. Tekniken fungerade i stort sett bra. Samtliga deltagare önskade att träffarna skulle vara något längre, två och en halv timme för att ha gott om tid för gemensamma reflektioner och att dela erfarenheter med varandra. Deltagarna ansåg att de filmade föreläsningarna och reflektionerna i studiecirkeln ledde till ökad kunskap. Deltagarna skulle gärna rekommendera andra att delta i Psyk-E bas anhörig.

Text: Cecilia Boestad

Bild: Dreamstime