anhörigdokument genre

Sverige har fått sin första nationella anhörigstrategi

– Stragegin är bara början på det anhörigstödjande arbete vi har för avsikt att bedriva säger Lena Hallengren (S) socialminister i en livesändning på Nka idag.

 

Lena Hallengren presenterar syftet med den nya anhörigstrategin tillsammans med politiker, anhörigkonsulenter och företrädare för Nka i en livesändning idag. Det går att ta del av sändningen i efterhand via länken:

Livesändning Nationella anhörigstrategin | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

Nedan återges pressmeddelande om regeringens beslut:

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen och utökar statsbidraget för organisationer som stödjer anhöriga.

– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren.

Strategins utgångspunkter

De flesta svenskar vårdar, hjälper eller stödjer någon gång i livet en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Gruppen anhöriga är därmed en stor och heterogen grupp som också har varierande behov. En viktig nyhet i strategin är att dessa behov formuleras, och därigenom tydliggörs, inom tre kategorier.

  1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.
  2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande också av den anhörigas behov av till exempel delaktighet och information och att den anhöriges insatser uppmärksammas.
  3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Tre uppdrag till Socialstyrelsen och ökat statsbidrag

Kunskapsläget om omfattningen och kvaliteten på det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga är i dag bristfällig. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa dels hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, dels hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas.

Vidare får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning för ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet.

Det tredje uppdraget innebär att myndigheten ska ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den som är anhörig.

Socialstyrelsen fördelar årligen 11 miljoner kronor organisationer som stödjer de som vårdar och hjälper någon närstående. Nu beslutar regeringen att permanent höja statsbidraget med 5 miljoner kronor för att öka möjligheterna för dessa organisationer att stödja anhöriga.

Utveckling av dagverksamhet

Syftet med dagverksamhet är dels att erbjuda personer med demenssjukdom gemenskap och aktivering för att ge dem möjlighet att bo kvar i sitt hem, dels att erbjuda anhöriga en tillfällig avlösning. 2019 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att ta fram en vägledning för dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vägledningen betonar bland annat värdet av ett tydligt anhörigperspektiv och vänder sig till första linjens chefer som exempelvis enhetschefer, nyckelpersoner inom området samt professionen. Regeringen beviljar nu Svenskt Demenscentrum 2,4 miljoner kronor för att starta ett tvåårigt projekt att i fem kommuner utveckla dagverksamheter och sprida Socialstyrelsens framtagna vägledning om dagverksamhet för kvinnor och män med demenssjukdom. Totalt beräknas projektet kosta 5,1 miljoner kronor.