Hjärnkrafts intressepolitiska program 2024

Det förslag till intressepolitiskt program som presenterades på ordförandekonferensen i november har nu antagits av förbundsstyrelsen. Programmet innehåller tre fokusfrågor och tre nyckelområden. 

Innehållsförteckning

Hjärnkraft arbetar för att alla med en förvärvad hjärnskada ska få tillgång till en individuellt anpassad vård och rehabilitering oavsett skadetyp, bostadsort och ålder.
I vårt intressepolitiska program har vi definierat våra fokusfrågor och sammanfattat vilka insatser som vi anser är viktiga för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga. Programmet vänder sig till alla som berörs av förvärvad hjärnskada och bygger på erfarenheter från personer med egen skada, närstående och vår samverkan med professionen.

HJÄRNSKADEKOORDINATORER

Funktionen Härnskadekoordinator inrättades i Skåne 2001 och ger personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga en kontinuerlig kontakt som ger råd och stöd genom det akuta förloppet och/eller genom hela den ibland livslånga rehabiliteringen, så länge behovet finns. Man arbetar enligt den s k case managementmetoden.

Idag finns funktionen i sex regioner. Vi vill att funktionen inrättas i samtliga regioner och att det skapas utbildningar för arbete enligt denna metod med inriktning på förvärvad hjärnskada.

VÅRDFÖRLOPPET IMPLEMENTERAS I REGIONERNA

Vi vill att Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp traumatisk hjärnskada THS, implementeras i samtliga regioner i enlighet med rekommendationerna som finns i vårdförloppet.

Det är ett gediget arbete som resulterat i det vårdförlopp som nu finns och som omfattar alla svårighetsgrader av traumatisk hjärnskada och alla åldrar från 6 månader och uppåt. Utifrån den rådande situationen i hälso-och sjukvård ser vi det som avgörande att dessa kunskapsstöd implementeras och blir ett stöd i såväl specialistsjukvård som primärvård. 

Det är också viktigt att metoder för uppföljning av hur kunskapsunderlagen implementeras och följs upp och görs tillgängliga.

NATIONELLT KUNSKAPCENTRUM PERMANENTAS

Vi vill att Nationellt kunskapscentrum för förvärvad hjärnskada, NKFH, beviljas statsbidrag till permanent verksamhet utifrån den grundstruktur som tas fram under projekttiden.

Arvsfonden har beviljat medel till uppbyggnad av ett kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada, NKFH. Projekt avslutas i mars 2025.  Projektet skapar en plattform som tillgodoser behoven av tillgänglighet hos personer med förvärvad hjärnskada samtidigt som det riktar sig till profession och beslutsfattare.

Arbetet med permanentning av NKFH ingår i projektets arbete, där en särskild arbetsgrupp bildats som tar fram en plan för det påverkansarbete som krävs för att få finansiering till ett permanent centrum. Detta arbete kräver också insatser från oss i Hjärnkraft.

Nyckelområden
BARNKOORDINATORER

Vi vill att det skapas barnkoordinatorer för barn med förvärvad hjärnskada i de sex sjukvårdsregionerna.

Till skillnad mot vuxna har inte barn en period av sjukskrivning utan ambitionen är att barnen så snart som möjligt skall återgå till skolan. Här finns ett stort behov av stöd och samverkan mellan sjukvård, skola, skolhälsovård, specialpedagogisk verksamhet etc. som även kan inkludera övergången till vuxenklinik.

FOLKHÖGSKOLORNAS KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Det kärva ekonomiska läget har lett till att flera folkhögskolor lagt ner sina långa kurser riktade till personer med funktionsnedsättningar.  Många medlemmar i Hjärnkraft vittnar om vilken betydelse som folkhögskolorna haft för deras möjligheter att komma tillbaka efter en förvärvad hjärnskada.

Vi ser det som nödvändigt att finansieringen av Folkhögskolornas långa kurser säkras. Tillsammans med sex andra förbund skrev Hjärnkraft en motion till Funktionsrätt Sveriges kongress 2023 gällande denna fråga. Funktionsrätt beslutade att driva på regeringen i denna fråga.

LÄKARINTYG OCH MEDICINSKA BEDÖMNINGAR

Personer med förvärvad hjärnskada upplever ofta en svårighet att få nödvändiga intyg som gör att de får tillgång till olika typer av insatser vilka idag endast tillhandahålls för personer med  ”psykiska funktionsnedsättningar”. Vi ser en problematisk gråzon mellan vad som definieras som funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada och psykisk ohälsa. Intygsskrivandet behöver utvecklas för att vår målgrupp ska tillförsäkras ”rätt” insatser. 

Ladda ner Hjarnkrafts intressepolitik 2024.

Läs om vårt påverkansarbete – länk till sida Påverkansarbete.

Dela gärna.