Kommer staten att ta ansvar för all personlig assistans?

Just nu pågår en utredning om Statligt huvudmannaskap för personlig assistans. (Dir. 2021:76) Utredare är Lars Lööw, nu överdirektör på Arbetsförmedlingen, tidigare chef på Handikappombudmannen och ordförande för dåvarande Handikappförbundens samarbetsorganisation. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera för- och nackdelar med förändrat huvudmannaskap för personlig assistans.
  • föreslå hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas.
  • lämna förslag om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig assistans kan genomföras. 

Utgångspunkten är att Försäkringskassan ska ta över. Den 31 mars anordnade utredningen en hearing där Hjärnkraft bjudits in och fick tillfälle att både muntligt och skriftligt beskriva situationen för personer med förvärvad hjärnskada.

Uppdra att rensa och tydliggöra

Hjärnkraft tillstyrker att det samlade ansvaret ska ligga på staten, om det innebär ökad rättssäkerhet och likvärdighet över landet. Vi anser att staten då måste ta ansvar för all assistans. Kommunen kan inte ha kvar vissa akuta insatser.
Vi önskar att i samband med att en sådan reform genomförs ska det rensas i den mångfald av prejudicerande domar som gör assistansen oöverskådlig och i många fall strider mot lagens intentioner.
Vi önskar att utredningen också utreder möjligheten till interimistiska beslut under handläggningstiden som ibland kan pågå i 3 – 4 år.
Ett problem som tas upp i direktiven är en undre tidsgräns för personlig assistans. En prejudicerande dom från 2018 säger att hjälpbehov om tre timmar per vecka avseende hygien inte är tillräckligt omfattande för rätt till personlig assistans. Vi anser att tiden för grundläggande behov ska vara behovsbaserad. Det går inte att mäta exakt tider. Någon tidsgräns finns inte angiven i lag och förarbeten, utan har tillkommit i praxis.

Förhindra att enskilda står utan stöd

Ett assistansbeslut får inte dras in förrän ett nytt beslut verkställs, detta för att förhindra att den enskilde står utan stöd. Det kan ta lång tid om det måste växlas över till ett LSS-boende.
Det ska inte gå att dra in ett assistansbeslut om det verkligen inte är väsentligt ändrade behov och den funktionshindrade verkligen fått mindre behov genom att bli mindre funktionshindrad eller att en annan insats tar över för att ge stödet.

Inför kompetenskrav

Vi ser också att det bör finnas kompetenskrav för personal, inom såväl assistans som övriga LSS-insatser. Det innebär att personal bör ha språklig kompetens såväl som kunskap om de funktionsnedsättningar som deras brukare har för att kommunikationen ska fungera.

LÄNKAR
Till kommittédirektivet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/09/dir.-202176/

Hjärnkrafts skrivning: Hearing om Statligt huvudmannaskap för personlig assistans 2022