Uttalandet diskuteras under förbundsstämman.

Hjärnkraft vill se ökad kompetens, bättre anhörigstöd och assistans till de som behöver

Lagar och kunskapsstöd måste implementeras och omsättas i verkligheten för att Sverige ska leva upp till de deklarationer vi skriver under. Valda politiker på såväl nationell, regional och lokal nivå har ett uttalat ansvar mot oss medborgare.

Hjärnkrafts förbundsstämma uppmanar landets nyvalda politiker att agera för att förbättra situationen för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga. Det räcker inte att skriva under FN:s deklarationer.

Säkra finansiering av det kompetenscenter vi nu bygger upp

Med medel från Arvsfonden bygger Hjärnkraft i samarbete med en rad andra experter och organisationer upp ett Nationellt Kompetenscenter (NKC) till nytta för personer med hjärnskada, anhöriga, personal inom vård, omsorg, skola och andra samhällsområden till gagn för politiker och beslutsfattare. Tyvärr har regeringen inte prioriterat förvärvad hjärnskada vid uppdrag om bildande av Nationella kompetenscentra. Den nya regeringen måste prioritera detta. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft förväntar sig att staten finansierar det NKC vi bygger upp.

Hjärnskadekoordinatorer i alla regioner

Allt större ansvar läggs på personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga, då samhällets stödsystem blir alltmer komplexa. Hjärnskadekoordinatorer finns idag endast i sex regioner. Alla regioner bör snarast inrätta en samordnare som kan hjärnskador och stöder både personer med hjärnskada och anhöriga för att främja god rehabilitering så att den enskilde inte faller mellan stolarna. Region Skåne är en förebild – ta efter dem!

Neddragningar inom personlig assistans

Allt fler vittnar om nerdragningar inom personlig assistans. Det är de faktiska behoven, kognitiva såväl fysiska, som ska styra insatserna.

Uttalande från Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstämma 2022.