Traumatisk hjärnskada blir nytt vårdförlopp

Nu kommer ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med målet att kunna erbjuda en bättre och mer jämlik vård i landet och för alla åldrar.

Under sommaren publicerades vårdförlopp traumatisk hjärnskada, THS, efter ett omfattande arbete av experter från professionen och patientföreträdare från bland annat Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

– Det har varit ett stort engagemang för att ta fram vårdförlopp traumatisk hjärnskada. Alla har delat med sig av den kompetens de har. Vi är glada över att vara i hamn med den här etappen och att vårdförloppet nu har publicerats. Dock återstår vissa delar av vårdförlopp för barn. Sedan gäller det också att lyckas med att implementera vårdförloppen i alla regioner. Där vet vi att det kommer att ta tid och bli problem med personalresurser och kompetens, ekonomi samt hela logistiken, säger Leif Degler, Hjärnkrafts ordförande som arbetat i den nationella arbetsgruppen med att ta fram vårdförlopp THS under två år.

Målet med vårdförloppet är att patienten ska uppnå bästa möjliga funktionsnivå, aktivitetsförmåga, delaktighet och livskvalitet, och om det gäller barn uppnå bästa möjliga utveckling under uppväxten. Det här ska ske genom tillgänglighet och trygghet i vården.

Vårdförloppet beskriver också förutsättningar för hur samverkan ska utformas mellan specialiteter, professioner och huvudmän så att patienten får adekvat stöd, uppföljning och rehabilitering. En viktig del i vårdförloppet är också att det finns möjligheter under lång tid att komma tillbaka till rehabilitering.

– Det här är precis vad vi både längtat och skrikit efter. Här står det bland annat svart på vitt att man har rätt till vård så länge man behöver efter en hjärnskakning. Vårdförloppet understryker också att man har rätt att komma in i vårdkedjan sent i förloppet, om man till exempel drabbas av sent uppträdande besvär eller vid utebliven förbättring efter en huvudskada, kommenterar Gustav Hallberg, projektledare och redaktör för Hjärnskakningsguiden.se.

Flera så kallade nationella programområden har varit med att ta fram vårdförloppet: akut vård, nervsystemets sjukdomar, barn och ungdomars hälsa, nationellt primärvårdsråd samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

– När vårdförloppet införs gäller det att ta tillvara den kompetens som redan finns i organisationen och hitta former för att kunna samverka mellan vårdgivare och andra verksamheter. Det behövs team som kan följa patienten under lång tid och som kan återuppta kontakt i senare skeden, säger Catharina Nygren Deboussard, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i den nationella arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppet finns på nationelltklinisktkunskapsstod.se, vilket innebär att det blir enklare att söka och få en överblick av innehållet.

En kort informativ film har tagits fram som beskriver vårdförloppet för traumatisk hjärnskada där Catharina Nygren Deboussard samt patientföreträdarna Marina Carlsson och Leif Degler medverkar.

LÄNK

Se filmen och läs mer på:

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/rehabiliteringhabiliteringochforsakringsmedicin/vardforlopptraumatiskhjarnskada.73327.html